Personuppgifter

Dataskyddsförordningen

Advokatbyråns registrering och behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG), även kallad ”The General Data Protection Regulation” (GDPR).

JR Johan Roséns Advokatbyrå AB, 556728–4129, (med firma Advokatfirman Rosén) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi tar del av i samband med åtagande av uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är, då du söker vår hjälp, inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Personuppgifter i nu aktuellt hänseende utgörs av sådana där ditt namn, personnummer, e-postadress, adress, arbetsgivare, motparten och/eller medparters namn och personnummer samt övriga detaljer eller känsliga uppgifter relaterade till dig eller ditt ärende som vi är bedömer av vikt för vårt uppdrag förkommer.

Då uppdrag erhålles genom förordnande av domstol mm sker registrering av personuppgifter i enlighet med de skyldigheter som åvilar den som bedriver advokatverksamhet.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas med stöd av dataskyddsförordningens artiklar 6.1a) 6.1b), 6.1c) och 6.1e) jämlikt Artikel 9. De rättsliga villkoren för personuppgiftsbehandling med stöd av nyss angivna artiklar kan uppfyllas till följd av samtycke eller för att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra det uppdragsavtal som lämnats oss eller följer av advokatbyråns skyldighet att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser samt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndighetsutövning som undantagsvis kan förekomma.

Personuppgifter kan komma att överföras inom advokatbyråns bolagsstruktur i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Därtill kommer dina personuppgifter att förekomma hos utomstående leverantörer av molntjänster, IT-backup och klient- och redovisnings/faktureringssystem för att vi på ett ändamålsenligt och effektivt sätt ska kunna bedriva vår verksamhet. Utformningen av våra avtal med dessa leverantörer har upprättats med hänsyn till syftet att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett rättssäkert sätt och att de skyddas inom ramen för reglerna enligt dataskyddsförordningen. Liksom före dataskyddsförordningens ikraftträdande har Advokatfirman Rosén alltjämt tystnadsplikt avseende samtliga ärenden och därtill relaterade uppgifter som hanteras av oss varvid innebär att regler om sekretess tillämpas avseende de personuppgifter som vi behandlar. Undantag från sekretessen framgår liksom tidigare av lag jämte Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt ”Vägledande regler för god advokatsed”, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt utfå information från advokatbyrån om användningen av de i vårt system förekommande uppgifter som är kopplade till din person varigenom du kan eller skulle kunna identifieras. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig:

Advokaten Johan Rosén
Johan.rosen@rosenadvokat.se
Badhusgatan 3, 1 tr.
598 37 VIMMERBY
Tel 0492-108 88

GDPR - Personuppgifter